STATUT

STATUT

KORPORACJI KOMINIARZY POLSKICH

STOWARZYSZENIA ZAWODOWEGO

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Tworzy się ogólnokrajowe stowarzyszenie mistrzów kominiarskich pod nazwą „Korporacja Kominiarzy Polskich  

            Stowarzyszenie Zawodowe” zwane dalej Korporacją.

 1. Korporacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu.

       3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie chroniona.

 

§ 2

1.  Terenem działania Korporacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2.  Siedzibą Korporacji jest miasto OPOLE.

 

§ 3

1.  Korporacja posiada osobowość prawną.

2.  Czas trwania Korporacji jest nieograniczony.

 

§ 4

Korporacja jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych wymienionych w dalszej części  statutu.

 

 § 5

 1. Korporacja może prowadzić działalność gospodarczą w formie bezpośredniej lub wyodrębnionej organizacyjnie.   

Bezpośredni nadzór nad działalnością gospodarczą, prowadzoną przez Korporację, sprawuje Zarząd Główny.

 1. Dochód uzyskany z działalności, o której mowa w punkcie 1, w całości przeznacza się na cele statutowe Korporacji   

wymienione w § 8.

 1.  Realizując swoje cele statutowe, wymienione w § 8, Korporacja opiera się na społecznej pracy członków.

    4. Do prowadzenia swoich spraw Korporacja może zatrudniać pracowników.

 

§ 6

 1. Korporacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały terenowe zwane dalej „Oddziałami”.
 2. Oddziały tworzone są i działają na podstawie niniejszego statutu w oparciu o paragrafy 37-43.
 3. Oddziały nie posiadają osobowości prawnej.

 

 § 7

 1. Korporacja może posiadać sztandar i odznakę organizacyjno-branżową oraz używać pieczęci i odznak zgodnie  
  z przepisami prawa.

   2.   Korporacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o pokrewnych celach działania.

   3.   Członkowie Korporacji mają prawo posługiwać się legitymacją organizacyjną, wydawaną przez Zarząd Główny.

 

                                                                        

Rozdział II

Cele Korporacji i sposoby ich realizacji.

 

§ 8

    Celem Korporacji jest:

  1. Włączenie ogółu członków do kształtowania programu rozwoju gospodarki narodowej w dziedzinie urządzeń
      grzewczo-kominowych, ogólnego ciepłownictwa i klimatyzacji zmierzającego do ochrony zdrowia, życia i mienia obywateli   

      poprzez:

        1.1. poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

       1.2. zapobieganie wybuchom gazów,

       1.3. prawidłową gospodarkę paliwowo-energetyczną,

       1.4. ochronę środowiska naturalnego, a w szczególności ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz tlenków azotu do  

              atmosfery,

       1.5. zapobieganie zatruciom i zaczadzeniom, spowodowanym wadliwym działaniem lub złym stanem technicznym urządzeń

              grzewczo kominowych.

 1. Dążenie do podniesienia etyki i godności zawodu kominiarskiego poprzez działalność informacyjną, szkoleniową,   

propagowanie wśród członków zasad etyki zawodu, współpracę z organami państwa oraz organami władz lokalnych.

   3.   Reprezentowanie i obrona zbiorowych interesów członków.

   4.   Wdrażanie nowych technologii w dziedzinie urządzeń grzewczych i kominowych.

   5.   Opracowywanie i wdrażanie usprawnień w zakresie BHP.

   6.   Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kominiarzy oraz grup zawodowych współpracujących z rzemiosłem  

      kominiarskim.

   7.   Prowadzenie działań, zmierzających do podnoszenia świadomości proekologicznej.

 

§ 9

   Korporacja realizuje swoje cele poprzez:

1.   Opracowywanie, wnioskowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych odnoszących się do zagadnień określonych
      w § 8 oraz udział w gremiach, tworzących prawo.

2.   Działalność oświatową, polegającą na organizowaniu szkoleń, kursów zawodowych w rzemiośle kominiarskim,
      kursów doskonalących wiedzę i umiejętności ekonomiczno-finansowe i prawne członków Korporacji oraz grup  

      zawodowych współpracujących z kominiarstwem.

3.  Prowadzenie działalności w zakresie doradztwa i instruktażu na rzecz członków.

4.   Wydawanie materiałów informacyjnych i reklamowych, w tym wydawanie czasopisma branżowego

      „Kominiarz Polski”.

5.   Współdziałanie z organami państwowymi, terytorialno-samorządowymi, naukowymi i gospodarczymi.

6.   Prowadzenie działalności mediacyjnej między członkami Korporacji w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa  

      oraz między Oddziałami Korporacji.

7.   Tworzenie warunków do współdziałania członków Korporacji, przez organizowanie konferencji, sympozjów,  

      narad, spotkań dyskusyjnych, odczytów, wykładów, itp. oraz udział w targach branżowych i konwentach.

8.   Współdziałanie z organizacjami w kraju i za granicą o pokrewnych celach działania.

9.   Prowadzenie działalności gospodarczej w celu uzyskania środków na działalność statutową.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 10

   Członków Korporacji dzieli się na:

         1.  zwyczajnych,

         2.  honorowych,

         3.  wspierających.

 

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Korporacji może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która spełnia łącznie niżej wymienione warunki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.1 posiada kwalifikacje mistrza kominiarskiego i nie została pozbawiona prawomocnym wyrokiem sądu prawa do wykonywania zawodu. 

    1.2 prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kominiarstwa i nie została pozbawiona prawomocnym wyrokiem sądu  prawa do wykonywania tego rodzaju działalności gospodarczej, względnie jest pracownikiem osoby prawnej
lub fizycznej prowadzącej taką działalność i nie została pozbawiona prawomocnym wyrokiem sądu prawa do wykonywania zawodu,

    1.3 złoży pisemną deklarację,

    1.4 Wpłaci wpisowe w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny Korporacji.

 

 1. Członek zwyczajny zachowuje swoje członkostwo po przejściu na emeryturę lub rentę.

 

 1. Ponowne przyjęcie na członka Korporacji osoby, która została wykluczona z Korporacji z przyczyn wymienionych w statucie § 21 pkt. 1, może nastąpić po upływie 2 lat od daty utraty członkostwa.

§ 12

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która swoim działaniem szczególnie zasłużyła się dla Korporacji i rzemiosła kominiarskiego.

 

§ 13

 1. Członkiem wspierającym   może zostać osoba prawna, która:

     1.1. zatrudnia lub zrzesza osoby fizyczne wymienione w § 11,

     1.2. współdziała w zakresie gospodarczym, samorządowym, organizacyjnym, szkoleniowym itp. z rzemiosłem  

            kominiarskim,

     1.3. złoży pisemną deklarację.

 1. Członkowie wspierający mogą utworzyć Kolegium ich reprezentantów, celem opracowywania i wysuwania
  wspólnych wniosków.
 2. Członek wspierający może działać przez swoje organy – w sposób przewidziany dla danej osoby prawnej według przepisów regulujących jej działalność lub przez pełnomocnika.

 

§ 14

   Członek zwyczajny ma prawo:

1.  Wybierać i być wybieranym do władz Korporacji.

2.  Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Korporacji.

3.  Korzystać z urządzeń, świadczeń Korporacji i pomocy koleżeńskiej członków na zasadach określonych przez
     Zjazd Delegatów.

4.  Noszenia odznaki Korporacji.

5.  Posługiwania się legitymacją członkowską Korporacji.

                                                                                    

§ 15

      1. Członek honorowy Korporacji posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, poza biernym i czynnym prawem  

 1. Członek honorowy zwolniony jest od płacenia składek członkowskich.

       3. Działania członka honorowego mają na celu popularyzowanie zawodu kominiarza, działalności Korporacji i zasad etyki  

 

§ 16

Członek wspierający ma prawo:

      1.    Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Korporacji.

 1.  Brać udział z głosem doradczym – przez uprawnionego przedstawiciela – w Zjazdach Delegatów, konferencjach,

sympozjach i naradach organizowanych przez Korporację.

 

§ 17

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

 1. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Korporacji.

    2.    Uczestniczyć w działalności Korporacji

    3.    Reprezentować godnie imię członka Korporacji i krzewić zasady etyki zawodu kominiarza.

    4.    Regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości i na zasadach uchwalonych przez Zjazd Delegatów   Korporacji.

    5.    Dbać o wysoki poziom swojej wiedzy zawodowej, systematycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności.

 

§ 18

Członek wspierający jest obowiązany do popierania działalności Korporacji przez udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz opłacanie miesięcznej składki członkowskiej w wysokości określonej przez Zarząd Główny Korporacji.

 

§ 19

1.   Deklaracje członków zwyczajnych w formie pisemnej przyjmuje Zarząd Oddziału Korporacji i podejmuje uchwałę
      o przyjęciu do Korporacji lub odrzuceniu wniosku. Osoba, ubiegająca się o członkostwo, musi przedstawić rekomendację
      2 członków zwyczajnych Korporacji.

2.   Godność członka honorowego nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

3.   Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny na podstawie złożonego pisemnego zgłoszenia.

 

§ 20

Nabycie praw i obowiązków członka Korporacji następuje z dniem podjęcia odpowiedniej uchwały przez uprawniony do tego organ Korporacji.

 

§ 21

1. Utrata członkostwa następuje w razie:

          1.1. dobrowolnego wystąpienia,

          1.2. skreślenia z listy członków wskutek zalegania z płaceniem składek członkowskich za okres

              dłuższy niż 6 miesięcy – na podstawie uchwały Zarządu Oddziału, którego członkiem jest skreślany,

          1.3. skreślenia z listy członków w wyniku postępowania prowadzonego przez Arbitra,

2. Utrata członkostwa następuje w sposób automatyczny w przypadku:

2.1. śmierci członka,

2.2. utraty praw publicznych,

2.3. ubezwłasnowolnienia,

2.4. prawomocnego wyroku sądowego o zakazie wykonywania zawodu kominiarza lub prowadzenia działalności gospodarczej, związanej ze świadczeniem usług kominiarskich,

2.5. likwidacji lub upadłości osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym.

 

 

Rozdział IV

System potwierdzania kwalifikacji i umiejętności zawodowych

 

§ 22

Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe podejmuje działania, mające na celu rozpowszechnianie wiedzy specjalistycznej i podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej kominiarzy.

Działania te poprzez system certyfikacji, przyczynią się do wzrostu poziomu wiedzy zawodowej kominiarzy.

 

§ 23

Do zadań systemu należy w szczególności umożliwienie kominiarzom uzyskanie odnawialnego wiarygodnego potwierdzenia kwalifikacji.

 

§ 24

Zadania systemu realizowane są poprzez:

-cykl skorelowanych szkoleń,

-przeprowadzanie procesu sprawdzenia i weryfikacji,

-wydawanie stosownych certyfikatów.

 

§ 25

Szczegółowe funkcjonowanie systemu określi regulamin zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego.

 

Rozdział V

Władze naczelne Korporacji

 

§ 26

1. Władzami naczelnymi Korporacji, zwanymi dalej władzami, są:

     A. Zjazd Delegatów,

     B. Zarząd Główny,

     C. Główna Komisja Rewizyjna,

     D. Arbiter Główny

2. Wyboru władz z ust.1 pkt. B, C, D dokonuje Zjazd Delegatów w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Zjazdu Delegatów.

3. Kadencja władz trwa 4 lata.

4. Uchwały władz, z wyjątkiem przypadków odrębnie uregulowanych, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

5. Władze wyższego stopnia mają prawo uchylania uchwał władz niższego stopnia, jeżeli są one sprzeczne z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwał władz Korporacji. Zjazd delegatów jest władzą wyższego stopnia w stosunku do Zebrania Oddziału, Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału, a Zarząd Główny jest władzą wyższego stopnia w stosunku do Zarządu Oddziału.

6. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Korporacji.

7. Członkowie władz pełnią funkcję społecznie.

 8.  W razie zmniejszenia się składu władz Korporacji, wymienionych w § 26 ust 1 lit B i C, lub władz Oddziału terenowego,  

    wymienionych w § 37 ust 4 lit B i C, poniżej liczby wymaganej w statucie, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich  

    składu następuje w drodze ich kooptacji, w pierwszej kolejności z miejsc poza mandatowych. Kooptacji dokonują pozostali  

    członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu, w drodze uchwały. W tym trybie można powołać nie więcej niż

    połowę składu organu. W przypadku zmniejszenia składu organu o ponad połowę, uzupełnienia składu dokonuje

    odpowiednio najbliższy Zjazd Delegatów lub Zebranie Oddziału.

9. Odwołanie członka Zarządu Głównego dokonuje Zjazd Delegatów w drodze uchwały.

10. Wniosek o odwołanie członka Zarządu Głównego do Zjazdu składa Zarząd Główny lub Główna Komisja Rewizyjna

      w biurze Korporacji w terminie co najmniej 14 dni przed datą Zjazdu.

 

A. Zjazd Delegatów

 

§ 27

 1.  W   Zjeździe Delegatów, zwanym dalej „Zjazdem”, biorą udział delegaci z poszczególnych środowisk członkowskich   

      (Oddziałów) wybrani przez te środowiska na okres 4 lat. Delegatem może być tylko członek zwyczajny Korporacji – co  

      najmniej 1 z każdego środowiska członkowskiego (Oddziału).

 1. Każdy Oddział wybiera 1 delegata na każdych 15 członków; reszta do 7 członków włącznie jest zaokrąglana w dół, a

powyżej 7 członków – w górę.

   3.  Kadencja delegata na Zjazd trwa 4 lata.

   4.  Członkowie ustępującego Zarządu Głównego, którzy nie są delegatami, są zapraszani na Zjazd sprawozdawczo-wyborczy.

 

§ 28

1. Podczas obrad Zjazd jest najwyższą władzą Korporacji i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Do kompetencji Zjazdu należy:

     2.1. ustalenie głównych kierunków działalności Korporacji na okres kadencji,

     2.2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej i Arbitra Głównego,

     2.3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, na wniosek Głównej Komisji   Rewizyjnej,

     2.4. wybór członków Zarządu Głównego oraz członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Arbitra Głównego, spośród  

            delegatów na Zjazd,

     2.5. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Korporacji i jej władze,

     2.6. uchwalanie planów finansowych Korporacji oraz zasad gospodarowania majątkiem,

     2.7. uchwalanie statutu i jego zmian,

     2.8. nadanie godności członka honorowego,

     2.9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Korporacji i przeznaczeniu jej majątku,

     2.10. ustalanie wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych.

3.   W Zjeździe zwołanym przez Zarząd Główny udział biorą:

3.1.z głosem decydującym – delegaci,

           3.2.z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych i przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście.

4.    O terminie, miejscu i porządku Zjazdu Zarząd Główny zawiadamia osoby wymienione w ust. 3 co najmniej na 14 dni

       przed  terminem Zjazdu. Jeśli na Zjeździe, zwołanym zgodnie ze statutem w pierwszym terminie, nie ma wymaganego  

       kworum, Zjazd odbywa się tego samego dnia w drugim terminie. Zjazd zwołany w drugim terminie, jest władny   

       podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych delegatów, za wyjątkiem § 28 ust. 5.

5.    Uchwały w sprawie statutu i jego zmiany, rozwiązania i likwidacji Korporacji oraz przeznaczenia jej majątku podejmowane  

       są większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2  ogólnej liczby wybranych delegatów, a we wszystkich innych  

       sprawach uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych delegatów.

6.   Zjazd obraduje na podstawie regulaminu obrad Zjazdu, uchwalonego przez Zarząd Główny.

 

§ 29

1. Zjazd sprawozdawczo-wyborczy odbywa się 1 raz na 4 lata, a Zjazd sprawozdawczy corocznie w latach, w których nie  

    odbywa się Zjazd sprawozdawczo-wyborczy.  Zjazd musi się odbyć do końca czerwca każdego roku.

2. Zjazd Nadzwyczajny zwoływany jest:

      2.1. z inicjatywy Zarządu Głównego,

      2.2. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,

      2.3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Zarządów Oddziałów terenowych lub 1/4 ogólnej liczby członków   

             Korporacji.

3. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Zarząd Główny w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia żądania lub wniosku.  

    Zjazd obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

 

                                                                                                   

B. Zarząd Główny

 

§ 30

 1. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Korporacji w okresie między zjazdami i odpowiada za swą pracę wyłącznie przed Zjazdem.
 2. Członkowie Zarządu Głównego nie pobierają wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji zarządczej w Korporacji.

    3.    Do zakresu działania Zarządu Głównego należy w szczególności:

       3.1. wykonywanie uchwał Zjazdu oraz składanie sprawozdań ze swej działalności,

       3.2. reprezentowanie Korporacji na zewnątrz,

       3.3. przedkładanie Zjazdowi planów działalności i budżetu Korporacji oraz sprawozdań z ich wykonania,

       3.4. kierowanie działalnością Korporacji oraz zarządzanie jej funduszami i majątkiem,

       3.5. przyjmowanie darowizn i zapisów,

       3.6. powoływanie komisji problemowych i zespołów ekspertów jako organów pomocniczych Zarządu Głównego oraz 

              uchwalanie ich regulaminów działania,

        3.7. uchwalenie podjęcia działalności gospodarczej przez Korporację,

        3.8. uchwalanie wszelkich regulaminów wewnątrzorganizacyjnych, z wyjątkiem regulaminów Komisji Rewizyjnych.

        3.9. wnioskowanie o nadania godności członka honorowego,

        3.10. zatwierdzanie wzorów sztandaru, emblematu, odznak, legitymacji i pieczęci Korporacji,

        3.11. ustanawianie stanowisk i wysokości wynagrodzeń pracowników etatowych,

        3.12. powoływanie pełnomocników do ściśle określonych zadań,

        3.13. podejmowanie decyzji w sprawach przystąpienia Korporacji do innych organizacji, w tym pokrewnych stowarzyszeń 

                 zagranicznych, jak również do przedstawiania kandydatów Korporacji do władz tych organizacji,

        3.14. podejmowanie wiążącej decyzji w sprawie wykładni przepisów statutu,

        3.15. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów Korporacji,

        3.16 przyjmowanie członków wspierających i ustalanie dla nich wysokości składek,

           3.17 podejmowanie uchwał w sprawie wysokości i sposobu uiszczania wpisowego.

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę konieczności, nie rzadziej niż 1 raz w kwartale.

       Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Głównego. Dwa (2) razy do roku odbywają się otwarte posiedzenia
       Zarządu Głównego z udziałem Prezesów wszystkich Oddziałów.

 1. Uchwały Zarządu Głównego są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ liczby 

członków; w razie równego podziału głosów, głos decydujący należy do Prezesa Zarządu Głównego,

 

§ 31

 1. Zarząd Główny wybierany jest przez Zjazd.
 2. Zarząd Główny składa się z 5 – 9 członków.
 3. Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezesa, dwóch (2) Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika Zarządu Głównego.

 

C. Główna Komisja Rewizyjna

 

§ 32

1.   Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Zjazd.

2.   Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

   3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz   naczelnych Korporacji oraz władz  

       Oddziałów.

 

§ 33

  1.  Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

      1.1. kontrola i ocena całokształtu działalności Korporacji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej
             i finansowej,

      1.2. uchwalanie regulaminów Komisji Rewizyjnej wszystkich szczebli,

      1.3. nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów Korporacji,

      1.4. składanie Zarządowi Głównemu i Zjazdowi corocznych uwag i wniosków o wykonaniu budżetu i efektów  

             finansowych działalności Korporacji,

      1.5. przedstawianie Zarządowi Głównemu uwag i wniosków wynikających z działalności statutowej Korporacji,

      1.6. składanie Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu.

 1. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy do roku.

 

§ 34

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej oraz upoważnieni przez niego członkowie Komisji mają prawo brać udział 
w posiedzeniach wszystkich władz Korporacji z głosem doradczym.

 

 § 35

Główna Komisja Rewizyjna uchwałą wskazuje członka Głównej Komisji Rewizyjnej, który reprezentuje Korporację w umowach z członkiem Zarządu Głównego oraz reprezentuje Korporację w sporach z członkiem Zarządu Głównego.

 

D. Arbiter Główny

 

§ 36

 1. Zjazd Delegatów wybiera Arbitra Głównego spośród co najmniej 3 kandydatów. Kandydatów zgłaszają Delegaci podczas Zjazdu spośród Delegatów.
 2. Do kompetencji Arbitra Głównego należy:

         2. 1 orzekanie w sprawach członków władz naczelnych i władz Oddziałów, wynikłych na tle ich 

                działalności    organizacyjnej,

          2.2 rozpatrywanie sporów powstałych między Zarządami Oddziałów,

          2.3 rozpatrywanie wniosków Zarządu Głównego, dotyczących skreślenie z listy członków.

          2.4 rozpatrywanie odwołań od decyzji Arbitrów Oddziałowych.

 1. Zakres działania i kompetencje Arbitra Głównego określa Regulamin.
 2. W przypadku rezygnacji z funkcji Arbitra Głównego, na jego miejsce Zarząd Główny powołuje nowego kolejno spośród kandydatów, którzy otrzymali podczas głosowania mniej głosów. O kolejności powołania decyduje liczba otrzymanych głosów.

 

Rozdział VI

Oddziały terenowe

 

§ 37

       1.   Oddziały organizowane są na mocy pisemnego upoważnienia Zarządu Głównego.

       2.   Oddział swoim działaniem obejmuje województwo lub teren kilku powiatów.

 1. Nazwa Oddziału brzmi: „Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe Oddział w …” (w miejsce kropek  

wpisuje się miejscowość siedziby Oddziału).

       4.   Władzami oddziału są:

             A. Walne Zebranie Członków Oddziału,

             B. Zarząd Oddziału,

             C.  Komisja Rewizyjna Oddziału,

             D. Arbiter Oddziału.

   5.  Rozwiązanie Oddziału może nastąpić na wniosek:

            5.1. Zarządu Głównego Korporacji,

            5.2. Zarządu Oddziału,

            5.3. co najmniej ¼ liczby członków Oddziału.

   6.  Przyczyną rozwiązania Oddziału jest niewypełnianie postanowień statutu lub uchwał Zarządu Głównego.

   7.   Członkowie rozwiązanego Oddziału mogą przystąpić indywidualnie do sąsiedniego Oddziału, składając w nim pisemną  

     deklarację. Jeśli w ciągu jednego miesiąca od rozwiązania Oddziału nie złożą deklaracji przystąpienia do innego Oddziału, 

     tracą członkostwo w Korporacji.

      8.   Rozwiązanie Oddziału według ust. 6 następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego zwykłą większością  

        głosów przy obecności co najmniej ½ członków Zarządu.

     9.   Od decyzji, o której mowa w ust. 9, członkom Oddziału przysługuje odwołanie do Zjazdu Delegatów, złożone w terminie

     30 dni od dnia doręczenia uchwały. Do chwili rozpatrzenia odwołania przez Zjazd Oddział działa na dotychczasowych   

     zasadach.

 

A.  Walne Zebranie Członków Oddziału

 

§ 38

 1. Podczas obrad Walne Zebranie Członków Oddziału, zwane dalej „Zebraniem Oddziału” jest najwyższą władzą Korporacji na terenie swego działania i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

   2.    Do kompetencji Zebrania Oddziału należy:

       2.1. ustalanie założeń programowych Oddziału zgodnie z głównymi kierunkami Zjazdu Korporacji,

         2.2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej i Arbitra Oddziału,

         2.3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej,

     2.4. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału i Arbitra Oddziału,

      2.5. wybór delegatów na Zjazd Korporacji,

      2.6. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze Oddziału i członków,

       2.7. uchwały zebrania Oddziału mogą być uchylone przez Zarząd Główny, jeśli są niezgodne ze Statutem Korporacji
                    i z obowiązującym prawem.

       3.     W zebraniu Oddziału biorą udział upoważnieni przedstawiciele członków wspierających (osób prawnych) członkowie 

               honorowi, przedstawiciele władz naczelnych oraz osoby zaproszone – z głosem doradczym.

4.    O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków Oddziału co najmniej
       na 14 dni przed terminem Zebrania.

5.    Postanowienia § 28 ust. 2 punkty 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6 oraz ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6.    O miejscu i terminie Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału informuje Zarząd Główny w terminie

       wskazanym w ustępie 4.

 

§ 39

 1. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału (statutowe) odbywa się jeden raz na 4 lata, w pierwszym kwartale roku,
  w którym odbywa się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów.

         2.  Zwyczajne zebranie członków Oddziału odbywa się 1 raz w roku, w latach, w których nie odbywa się zebranie            

               sprawozdawczo-wyborcze. Zebranie to powinno odbyć się do końca kwietnia danego roku.

     3.    Nadzwyczajne Zebranie Oddziału zwoływane jest:

     3.1. z inicjatywy Zarządu Oddziału,

     3.2. na żądanie Zarządu Głównego,

     3.3. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Głównej Komisji Rewizyjnej,

     3.4. na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Oddziału.

     4. Nadzwyczajne zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w ciągu jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku
        i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

     5.  Uchwały podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie może być jawne lub tajne, w zależności od decyzji Walnego Zebrania.

 

B. Zarząd Oddziału

 

§ 40

 1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału w okresie między Zebraniami Oddziału i odpowiada za swą pracę przed Zebraniem Oddziału i Zarządem Głównym.
 2. Członkowie Zarządu Oddziału nie pobierają wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji zarządczej w Oddziale.

     3.   Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

      3.1. wykonywanie uchwał władz naczelnych i Zebrania Oddziału,

      3.2. uchwalanie planów działalności i projektu budżetu Zarządu Oddziału oraz opracowywanie sprawozdań z ich  

             wykonania,

      3.3. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

      3.4. prowadzenie gospodarki finansowej Oddziału,

      3.5. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych oraz składanie wniosków do Zarządu Głównego w sprawie 

             przyjęcia członków wspierających (osób prawnych),

      3.6. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami o nadanie godności członka honorowego, odznak i odznaczeń

                członkom Oddziału,

      3.7. składanie sprawozdań ze swej działalności Zarządowi Głównemu i Zebraniu Oddziału,

      3.8. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz,

      3.9. uchwały Zarządu Oddziału mogą być uchylone przez Zarząd Główny, jeśli są niezgodne ze Statutem Korporacji
              i z obowiązującym prawem.

4.   Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w półroczu.

5.   Postanowienia § 30 ust. 3 punkty 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 3.6 i 3.16 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.

 

§ 41

1. Zarząd Oddziału składa się z 4 – 7 członków wybranych przez Zebranie Oddziału.

2.  Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona:

     2.1. Prezesa Oddziału,

     2.2. Wiceprezesa,

     2.3. Sekretarza,

     2.4. Skarbnika.

 

C.  Komisja Rewizyjna Oddziału

 

§ 42

1.  Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3-5 członków wybranych przez Zebranie Oddziału.

2.  Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona   Przewodniczącego i Sekretarza.

3.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Oddziału.

4.  Do działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału postanowienia § 33 ust.1 pkt.  1.1, 1.4, 1.5 i 1.6 oraz ust. 2 i § 34 stosuje się   

     odpowiednio.

 

D. Arbiter Oddziału

 

§ 43

 1. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału wybiera Arbitra Oddziałowego spośród co najmniej 3 kandydatów.
 2. Do kompetencji Arbitra Oddziałowego należy:

          2.1 orzekanie w sprawach członków władz Oddziału wynikających z ich działalności organizacyjnej

          2.2 orzekanie w stosunku do członków Oddziału w sprawach nieprzestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz

                oraz działania na szkodę Korporacji oraz sporów wynikających między członkami na tle ich działalności
                w Korporacji.

          2.3 Składanie sprawozdań ze swej działalności Zebraniu Oddziału

 1. Zakres działania i kompetencje Arbitra Oddziałowego określa Regulamin.

4.   W przypadku rezygnacji z funkcji Arbitra Oddziałowego, na jego miejsce Zarząd Oddziału powołuje nowego kolejno  

      spośród kandydatów , którzy otrzymali podczas głosowania mniej głosów. O kolejności powołania decyduje liczba

      otrzymanych głosów.

 

      Rozdział VII

Majątek Korporacji

 

§ 44

1. Majątek Korporacji stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.

2. Na majątek Korporacji składają się:

    2. 1. wpływy ze składek członkowskich i wpisowego,

     2.2. świadczenia finansowe i rzeczowe członków wspierających / osób prawnych /,

     2.3. dochody z własnej działalności gospodarczej,

     2.4. darowizny, spadki i zapisy,

     2.5. korzyści z ofiarności publicznej.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacone na bieżąco w każdym kwartale.

 

§ 45

 1. Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i pozamajątkowych Korporacji oraz udzielania  

pełnomocnictw wymagane są łącznie dwa podpisy, spośród osób uprawnionych:

          1.1. Prezesa Zarządu Głównego,

          1.2. dwóch Wiceprezesów Zarządu Głównego,

          1.3. Skarbnika Zarządu Głównego.

      2.   Dla pracowników Korporacji Prezes Zarządu Głównego jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

      3.   Okresem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

 

 

     Rozdział VIII

Biuro Korporacji

 

§ 46

 1. Do prac administracyjno-organizacyjnych tworzy się biuro Korporacji.

    2.    Biurem Korporacji kieruje dyrektor.

    3.    Dyrektor biura Korporacji:

        3.1. bierze udział w obradach Zjazdu Korporacji oraz posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym,

        3.2. reprezentuje Korporację w zakresie praw i obowiązków majątkowych i pozamajątkowych według kompetencji
               w zakresie obowiązków określonych przez Zarząd Główny Korporacji,

        3.3. proponuje Zarządowi Głównemu zatrudnienie pracowników biura Korporacji,

        3.4. odpowiada za należyte wykonywanie powierzonych mu zadań, majątek oraz pracę biura.

    4.    W zależności od potrzeb i możliwości Zarząd Główny może tworzyć Biura Oddziałów Korporacji, działając
           w porozumieniu z Zarządami Oddziałów na zasadach określonych w ust. 1-3.

 

  Rozdział IX

Zmiana statutu, rozwiązanie Korporacji, przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 47

  Zmiany statutu uchwala Zjazd w sposób i na zasadach określonych w § 28 ust. 5 statutu.

 

§ 48

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania i likwidacji Korporacji podejmuje Zjazd w sposób i na zasadach przewidzianych
  w § 28 ust. 5 statutu.
 2. Likwidatorami stowarzyszenia są członkowie Zarządu Głównego.
 3. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Korporacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cele charytatywne.

 

§ 49

  W nieobjętych przepisami niniejszego statutu zagadnieniach mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach”, tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2017 roku, poz. 210, z późniejszymi zmianami.

 

  § 50

 1. Zapisy paragrafów 31, 36, 41 i 43 wchodzą w życie od wyborów nowej kadencji w 2021 roku.
 2. Główny Sąd Koleżeński i Sądy Koleżeńskie Oddziałów działają według dotychczasowych zapisów statutu do końca kadencji 2017-2021.

                                                               ———————————————–

Uwagi: niniejszy statut Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenia Zawodowego zawiera 50 paragrafów.

Opole, czerwiec 2018 roku.