STATUT

KORPORACJI KOMINIARZY POLSKICH

STOWARZYSZENIA ZAWODOWEGO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Tworzy się ogólnokrajowe stowarzyszenie mistrzów kominiarskich pod nazwą „Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe” zwane dalej Korporacją.

2.Korporacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu.

3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie chroniona.

§ 2

1. Terenem działania Korporacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej .

2. Siedzibą Korporacji jest miasto OPOLE.

§ 3

1. Korporacja posiada osobowość prawną.

2. Czas trwania Korporacji jest nieograniczony.

§ 4

Korporacja jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych wymienionych w dalszej części statutu.

§ 5

1. Korporacja może prowadzić działalność gospodarczą w formie bezpośredniej lub wyodrębnionej organizacyjnie.

Bezpośredni nadzór nad działalnością gospodarczą, prowadzoną przez Korporację, sprawuje Zarząd Główny.

2. Dochód uzyskany z działalności, o której mowa w punkcie 1, w całości przeznacza się na cele statutowe Korporacji wymienione w § 8.

3. Realizując swoje cele statutowe, wymienione w § 8, Korporacja opiera się na społecznej pracy członków.

4. Do prowadzenia swoich spraw Korporacja może zatrudniać pracowników.

§ 6

1. Korporacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały terenowe zwane dalej „Oddziałami ”. Oddział może tworzyć grupa minimum 15 osób.

2. Oddziały tworzone są i działają na podstawie niniejszego statutu w oparciu o paragrafy 35-44.

3. Oddziały nie posiadają osobowości prawnej.

§ 7

1. Korporacja może posiadać sztandar i odznakę organizacyjno-branżową oraz używać pieczęci i odznak zgodnie z przepisami prawa.

2. Korporacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o pokrewnych celach działania.

3. Członkowie Korporacji mają prawo posługiwać się legitymacją organizacyjną, wydawaną przez Zarząd Główny.

 

Rozdział II

Cele Korporacji i sposoby ich realizacji.

§ 8

Celem Korporacji jest:

1. Włączenie ogółu członków do kształtowania programu rozwoju gospodarki narodowej w dziedzinie urządzeń grzewczo-kominowych, ogólnego ciepłownictwa i klimatyzacji zmierzającego do ochrony zdrowia, życia i mienia obywateli poprzez:

1) poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

2) zapobieganie wybuchom gazów,

3) prawidłową gospodarkę paliwowo-energetyczną,

4) ochronę środowiska naturalnego, a w szczególności ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz tlenków azotu do atmosfery,

5) zapobieganie zatruciom i zaczadzeniom, spowodowanym wadliwym działaniem lub złym stanem technicznym urządzeń grzewczo kominowych.

2. Dążenie do podniesienia etyki i godności zawodu kominiarskiego poprzez działalność informacyjną, szkoleniową,

propagowanie wśród członków zasad etyki zawodu, współpracę z organami państwa oraz organami władz lokalnych.

3. Reprezentowanie i obrona zbiorowych interesów członków.

4. Wdrażanie nowych technologii w dziedzinie urządzeń grzewczych i kominowych.

5. Opracowywanie i wdrażanie usprawnień w zakresie BHP.

6. Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kominiarzy oraz grup zawodowych współpracujących z rzemiosłem kominiarskim.

§ 9

Korporacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Opracowywanie, wnioskowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych odnoszących się do zagadnień określonych w § 8.

2. Działalność oświatową, polegającą na organizowaniu szkoleń, kursów zawodowych w rzemiośle kominiarskim, kursów doskonalących wiedzę i umiejętności ekonomiczno-finansowe i prawne członków Korporacji oraz grup zawodowych współpracujących z kominiarstwem.

3. Prowadzenie działalności w zakresie doradztwa i instruktażu na rzecz członków.

4. Wydawanie materiałów informacyjnych i reklamowych, w tym wydawanie czasopisma branżowego „Kominiarz Polski”.

5. Współdziałanie z organami państwowymi, terytorialno-samorządowymi, naukowymi i gospodarczymi.

6. Prowadzenie działalności mediacyjnej między członkami Korporacji i w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa oraz między Oddziałami Korporacji.

7. Tworzenie warunków do współdziałania członków Korporacji, przez organizowanie konferencji, narad, spotkań dyskusyjnych, odczytów, wykładów, itp.

8. Współdziałanie z organizacjami w kraju i za granicą o pokrewnych celach działania.

9. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu uzyskania środków na działalność statutową.


Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.


§ 10

Członków Korporacji dzieli się na :

1. zwyczajnych,

2. honorowych,

3. wspierających.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Korporacji może zostać osoba fizyczna, która spełnia łącznie niżej wymienione warunki:

a/ posiada kwalifikacje mistrza kominiarskiego i nie została pozbawiona prawomocnym wyrokiem sądu prawa do wykonywania zawodu,

b/ prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kominiarstwa i nie została pozbawiona prawomocnym wyrokiem sądu prawa do wykonywania tego rodzaju działalności gospodarczej, względnie jest pracownikiem osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej taką działalność i nie została pozbawiona prawomocnym wyrokiem sądu prawa do wykonywania zawodu,

c/ złoży pisemną deklarację.

2. Członek zwyczajny zachowuje swoje członkostwo po przejściu na emeryturę lub rentę.

§ 12

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która swoim działaniem szczególnie zasłużyła się dla Korporacji i rzemiosła kominiarskiego.

§ 13

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, która:

a/ zatrudnia lub zrzesza osoby fizyczne wymienione w § 11,

b/ współdziała na odcinku gospodarczym, samorządowym, organizacyjnym, szkoleniowym itp. z rzemiosłem kominiarskim,

c/ złoży pisemną deklarację.

2. Członkowie wspierający mogą utworzyć Kolegium ich reprezentantów, celem opracowywania i wysuwania wspólnych wniosków.

3. Członek wspierający może działać przez swoje organy – w sposób przewidziany dla danej osoby prawnej według przepisów regulujących jej działalność lub przez pełnomocnika.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Korporacji.

2. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Korporacji.

3. Korzystać z urządzeń, świadczeń Korporacji i pomocy koleżeńskiej członków na zasadach określonych przez Zjazd Delegatów.

4. Noszenia odznaki Korporacji.

5. Posługiwania się legitymacją członkowską Korporacji.

 

§ 15

1. Członek honorowy Korporacji posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, poza biernym i czynnym prawem wyborczym.

2. Członek honorowy zwolniony jest od płacenia składek członkowskich.

3. Działania członka honorowego mają na celu popularyzowanie zawodu kominiarza, działalności Korporacji i zasad etyki zawodowej.

§ 16

Członek wspierający ma prawo:

1. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Korporacji.

2. Brać udział z głosem doradczym – przez uprawnionego przedstawiciela – w Zjazdach Delegatów, konferencjach, sympozjach i naradach organizowanych przez Korporację.

§ 17

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

1.Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Korporacji.

2. Uczestniczyć w działalności Korporacji

3. Reprezentować godnie imię członka Korporacji i krzewić zasady etyki zawodu kominiarza.

4. Regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości i na zasadach uchwalonych przez Zarząd Główny Korporacji.

5. Dbać o wysoki poziom swojej wiedzy zawodowej, systematycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności.

§ 18

Członek wspierający jest obowiązany do popierania działalności Korporacji przez udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz opłacanie miesięcznej składki członkowskiej w wysokości określonej przez Zarząd Główny Korporacji.

§ 19

1. Deklaracje członków zwyczajnych w formie pisemnej przyjmuje Zarząd Oddziału Korporacji i podejmuje uchwałę o przyjęciu do Korporacji lub odrzuceniu wniosku. Osoba, ubiegająca się o członkowstwo, musi przedstawić rekomendację 2 członków zwyczajnych Korporacji.

2. Godność członka honorowego nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

3. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny na podstawie złożonego pisemnego zgłoszenia.

§ 20

Nabycie praw i obowiązków członka Korporacji następuje z dniem podjęcia odpowiedniej uchwały przez uprawniony do tego organ Korporacji.

§ 21

1. Utrata członkostwa następuje w razie:

1) dobrowolnego wystąpienia,

2) skreślenia z listy członków wskutek zalegania z płaceniem składek członkowskich za okres dłuższy niż 6 miesięcy – na podstawie uchwały Zarządu Oddziału, którego członkiem jest skreślany,

3) skreślenia z listy członków prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,

2. Utrata członkostwa następuje w sposób automatyczny w przypadku:

1) śmierci członka,

2) utraty praw publicznych,

3) ubezwłasnowolnienia,

4) prawomocnego wyroku sądowego o zakazie wykonywania zawodu kominiarza lub prowadzenia działalności gospodarczej, związanej ze świadczeniem usług kominiarskich,

5) likwidacji lub upadłości osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym.

Rozdział IV

Władze naczelne Korporacji

§ 22

1. Władzami naczelnymi Korporacji, zwanymi dalej władzami, są:

A. Zjazd Delegatów,

B. Zarząd Główny,

C. Główna Komisja Rewizyjna,

D. Główny Sąd Koleżeński.

2. Wyboru władz z ust.1 pkt. B, C, D dokonuje Zjazd Delegatów w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Zjazdu Delegatów.

3. Kadencja władz trwa 4 lata.

4. Uchwały władz, z wyjątkiem przypadków odrębnie uregulowanych, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania .

5. Władze wyższego stopnia mają prawo uchylania uchwał władz niższego stopnia, jeżeli są one sprzeczne z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwał władz Korporacji.

6. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Korporacji.

7. Członkowie władz pełnią funkcję społecznie.

8. W razie zmniejszenia się składu władz Korporacji, wymienionych w § 22 ust 1 lit B, C i D, lub władz Oddziału terenowego, wymienionych w § 35 ust 4 lit B, C i D, poniżej liczby wymaganej w statucie, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje w drodze ich kooptacji, w pierwszej kolejności z miejsc poza mandatowych. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu, w drodze uchwały. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przypadku zmniejszenia składu organu o ponad połowę, uzupełnienia składu dokonuje odpowiednio najbliższy Zjazd Delegatów lub Zebranie Oddziału.

 

A. Zjazd Delegatów

§ 23

1. W Zjeździe Delegatów, zwanym dalej „Zjazdem”, biorą udział delegaci z poszczególnych środowisk członkowskich (Oddziałów) wybrani przez te środowiska na okres 4 lat. Delegatem może być tylko członek zwyczajny Korporacji – co najmniej 1 z każdego środowiska członkowskiego (Oddziału).

2. Każdy Oddział wybiera 1 delegata na każdych 15 członków; reszta do 7 członków włącznie jest zaokrąglana w dół, a powyżej 7 członków – w górę.

3. Kadencja delegata na Zjazd trwa 4 lata.

4. Członkowie ustępującego Zarządu Głównego, którzy nie są delegatami, są zapraszani na Zjazd sprawozdawczo-wyborczy.

§ 24

1. Zjazd jest najwyższą władzą Korporacji i może być zwyczajny lub nadzwyczajny .

2. Do kompetencji Zjazdu należy:

1) ustalenie głównych kierunków działalności Korporacji na okres kadencji,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

4) wybór członków Zarządu Głównego oraz członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego spośród delegatów na Zjazd,

5) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Korporacji i jej władze,

6) uchwalanie planów finansowych Korporacji oraz zasad gospodarowania majątkiem,

7) uchwalanie statutu i jego zmian,

8) nadanie godności członka honorowego,

9) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Korporacji i przeznaczeniu jej majątku.

10) ustalanie wysokości składek członkowskich tak dla członków zwyczajnych jak i dla członków wspierających

3. W Zjeździe zwołanym przez Zarząd Główny udział biorą:

a) z głosem decydującym – delegaci,

b) z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych i przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście.

4. O terminie, miejscu i porządku Zjazdu Zarząd Główny zawiadamia osoby wymienione w ust. 3 co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.

5. Uchwały w sprawie statutu i jego zmiany, rozwiązania i likwidacji Korporacji oraz przeznaczenia jej majątku podejmowane są większością 2/3 głosów, a we wszystkich innych sprawach zwykłą większością głosów przy obecności ca najmniej 1/2 ogólnej liczby wybranych delegatów.

6. Zjazd obraduje na podstawie regulaminu obrad Zjazdu, uchwalonego przez Zarząd Główny.

§ 25

1. Zjazd sprawozdawczo-wyborczy odbywa się 1 raz na 4 lata , a Zjazd sprawozdawczy corocznie w latach, w których nie odbywa się Zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Zjazd musi się odbyć do końca czerwca każdego roku.

2. Zjazd Nadzwyczajny zwoływany jest;

1) z inicjatywy Zarządu Głównego,

2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Zarządów Oddziałów terenowych lub 1/4 ogólnej liczby członków Korporacji.

3. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Zarząd Główny w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia żądania lub wniosku. Zjazd obraduje nad sprawami dla których został zwołany.

 

B. Zarząd Główny

§ 26

1. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Korporacji w okresie między zjazdami i odpowiada za swą pracę wyłącznie przed Zjazdem.

2. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy w szczególności:

1) wykonywanie uchwał Zjazdu oraz składanie sprawozdań ze swej działalności,

2) reprezentowanie Korporacji na zewnątrz,

3) przedkładanie Zjazdowi planów działalności i budżetu Korporacji oraz sprawozdań z ich wykonania,

4) kierowanie działalnością Korporacji oraz zarządzanie jej funduszami i majątkiem,

5) przyjmowanie darowizn i zapisów,

6) powoływanie komisji problemowych i zespołów ekspertów jako organów pomocniczych Zarządu Głównego oraz uchwalanie ich regulaminów działania,

7) uchwalenie podjęcia działalności gospodarczej przez Korporację,

8) uchwalanie wszelkich regulaminów wewnątrzorganizacyjnych, z wyjątkiem regulaminów Komisji Rewizyjnych.

9) wnioskowanie o nadania godności członka honorowego,

10) ustalanie wzorów sztandaru, emblematu, odznak, legitymacji i pieczęci Korporacji,

11) ustanawianie stanowisk i wysokości wynagrodzeń pracowników etatowych,

12) powoływanie pełnomocników do ściśle określonych zadań,

13) podejmowanie decyzji w sprawach przystąpienia Korporacji do innych organizacji, w tym pokrewnych stowarzyszeń zagranicznych, jak również do przedstawiania kandydatów Korporacji do władz tych organizacji,

14) podejmowanie wiążącej decyzji w sprawie wykładni przepisów statutu,

15) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów Korporacji,

16) uchwały Zarządu Głównego są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ liczby członków; w razie równego podziału głosów, głos decydujący należy do Prezes Zarządu Głównego.

3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę konieczności, nie rzadziej niż co 2 miesiące. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Głównego. 2 razy do roku odbywają się otwarte posiedzenia Zarządu Głównego z udziałem Prezesów wszystkich Oddziałów.

§ 27

1. Zarząd Główny wybierany jest przez Zjazd.

2. Zarząd Główny składa się z 7 – 11 członków.

3. Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezesa, dwóch (2) Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika Zarządu Głównego.

4. Funkcja Prezesa Zarządu Głównego może być sprawowana nie więcej niż dwie kolejne kadencje. Ponowny wybór na Prezesa Zarządu Głównego może nastąpić po przerwie, liczącej co najmniej jedną kadencję.

 

C. Główna Komisja Rewizyjna

§ 28

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Zjazd.

2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz naczelnych Korporacji oraz władz Oddziałów.

§ 29

1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy :

1) kontrola i ocena całokształtu działalności Korporacji , ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej i finansowej,

2) uchwalanie regulaminów Komisji Rewizyjnej wszystkich szczebli,

3) nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów Korporacji,

4) składanie Zarządowi Głównemu i Zjazdowi corocznych uwag i wniosków o wykonaniu budżetu i efektów finansowych działalności Korporacji,

5) przedstawianie Zarządowi Głównemu uwag i wniosków wynikających z działalności statutowej Korporacji,

6) składanie Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu.

2.Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy do roku.

§ 30

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej oraz upoważnieni przez niego członkowie Komisji mają prawo brać udział w posiedzeniach wszystkich władz Korporacji z głosem doradczym.

 

D. Główny Sąd Koleżeński

§ 31

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 9 – 11 członków wybranych przez Zjazd.

2. Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych władz naczelnych Korporacji.

§ 32

1. Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego, jako Sądu pierwszej instancji należą;

1) orzekanie w sprawach członków władz naczelnych i władz Oddziałów, wynikłych na tle ich działalności organizacyjnej,

2) rozpatrywanie sporów powstałych między Zarządami Oddziałów,

3) rozpatrywanie wniosków Zarządu Głównego, dotyczących skreślenie z listy członków.

2. Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego jako Sądu drugiej instancji należy rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich niższej instancji.

3. Ponadto do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:

a) nadzór nad działalnością Sądów Koleżeńskich Oddziałów,

b) składanie Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności,

c) uchwalanie regulaminów Sądów Koleżeńskich Korporacji.

§ 33

1. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji stronie przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia.

2. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w trzy osobowych zespołach orzekających, w obecności wszystkich członków zespołu orzekającego .

3. W zespole orzekającym drugiej instancji nie mogą brać udział członkowie Sądu Koleżeńskiego, którzy uczestniczyli w wydaniu orzeczenia pierwszej instancji.

4. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego wydane w drugiej instancji są ostateczne.

§ 34

Główny Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:

1. upomnienia,

2. nagany,

3. zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 1 roku do 3 lat,

4. skreślenie z listy członków Korporacji.


Rozdział V

Oddziały terenowe

§ 35

1. Oddziały organizowane są na mocy pisemnego upoważnienia Zarządu Głównego.

2. Oddział swoim działaniem obejmuje województwo lub teren kilku powiatów.

3. Nazwa Oddziału brzmi: „Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe Oddział w …” (w miejsce kropek wpisuje się miejscowość siedziby Oddziału).

4. Władzami oddziału są:

A. Walne Zebranie Członków Oddziału,

B. Zarząd Oddziału,

C. Komisja Rewizyjna Oddziału,

D. Sąd Koleżeński Oddziału.

5. Postanowienia § 22 ust. 2-4, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

6. Rozwiązanie Oddziału może nastąpić na wniosek:

1) Zarządu Głównego Korporacji,

2) Zarządu Oddziału,

3) co najmniej ¼ liczby członków Oddziału.

7. Przyczyną rozwiązania Oddziału może być:

1) niewypełnianie postanowień statutu lub uchwał Zarządu Głównego,

2) zbyt mała liczba członków w Oddziale – poniżej 15 członków.

8. Członkowie rozwiązanego Oddziału mogą przystąpić indywidualnie do sąsiedniego Oddziału, składając w nim pisemną deklarację.

9. Rozwiązanie Oddziału według ust. 6 następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ członków Zarządu.

10. Od decyzji, o której mowa w ust. 9, członkom Oddziału przysługuje odwołanie do Zjazdu Delegatów, złożone w terminie 30 dni od doręczenia uchwały. Do chwili rozpatrzenia odwołania przez Zjazd Oddział działa na dotychczasowych zasadach.

11. Zarząd Oddziału składa sprawozdanie z działalności Oddziału przed Zarządem Głównym i Zjazdem Delegatów.

 

A. Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 36

1. Walne Zebranie Członków Oddziału, zwane dalej „ Zebraniem Oddziału” jest najwyższą władzą Korporacji na terenie swego działania i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Do kompetencji Zebrania Oddziału należy:

1) ustalanie założeń programowych Oddziału zgodnie z głównymi kierunkami Zjazdu Korporacji,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,

5) wybór delegatów na Zjazd Korporacji,

6) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze Oddziału i członków,

7) uchwały zebrania Oddziału mogą być uchylone przez Zarząd Główny, jeśli są niezgodne ze Statutem Korporacji i z obowiązującym prawem.

3. W zebraniu Oddziału biorą udział upoważnieni przedstawiciele członków wspierających / osób prawnych/ członkowie honorowi, przedstawiciele władz naczelnych oraz osoby zaproszone – z głosem doradczym.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków Oddziału co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

§ 37

1. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału (statutowe) odbywa się jeden raz na 4 lata, w pierwszym kwartale roku, w którym odbywa się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów.

2. Zwyczajne zebranie członków Oddziału odbywa się 1 raz w roku, w latach, w których nie odbywa się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Zebranie to powinno odbyć się do końca kwietnia danego roku.

3. Nadzwyczajne Zebranie Oddziału zwoływane jest:

1) z inicjatywy Zarządu Oddziału,

2) na żądanie Zarządu Głównego,

3) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Głównej Komisji Rewizyjnej,

4) na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Oddziału.

4. Nadzwyczajne zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w ciągu jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

B. Zarząd Oddziału

§ 38

1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału w okresie między Zebraniami Oddziału i odpowiada za swą pracę przed Zebraniem Oddziału i Zarządem Głównym.

2. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1) wykonywanie uchwał władz naczelnych i Zebrania Oddziału,

2) uchwalanie planów działalności i projektu budżetu Zarządu Oddziału oraz opracowywanie sprawozdań z ich wykonania,

3) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

4) prowadzenie gospodarki finansowej Oddziału,

5) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych oraz składanie wniosków do Zarządu Głównego w sprawie przyjęcia członków wspierających / osób prawnych/,

6) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami o nadanie godności członka honorowego, odznak i odznaczeń członkom Oddziału,

7) składanie sprawozdań ze swej działalności Zarządowi Głównemu i Zebraniu Oddziału,

8) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz,

9) uchwały Zarządu Oddziału mogą być uchylone przez Zarząd Główny, jeśli są niezgodne ze Statutem Korporacji i z obowiązującym prawem.

3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale.

§ 39

1. Zarząd Oddziału składa się z 5-7 członków wybranych przez Zebranie Oddziału.

2. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona :

a) Prezesa Oddziału,

b) 1 lub 2 Wiceprezesów,

c) Sekretarza,

d) Skarbnika.

 

C. Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 40

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3-5 członków wybranych przez Zebranie Oddziału.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Oddziału.

4. Do działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału postanowienia § 29 ust.1 pkt. 1, 4, 5 i 6 oraz ust. 2 i § 30 stosuje się odpowiednio.

 

D. Sąd Koleżeński Oddziału

§ 41

1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3-5 członków wybranych przez Zebranie Oddziału.

2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych władz Oddziału.

§ 42

1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego Oddziału należy:

1) orzekanie w sprawach członków władz Oddziału wynikających z ich działalności organizacyjnej

2) orzekanie w stosunku do członków Oddziału w sprawach:

a) nieprzestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz oraz działania na szkodę Korporacji,

b) sporów wynikających między członkami na tle ich działalności w Korporacji.

3) Składanie sprawozdań ze swej działalności Zebraniu Oddziału

2. Sąd Koleżeński Oddziału rozpatruje sprawy w 3-osobowych zespołach orzekających.

3. Skład zespołu orzekającego wyznacza przewodniczący Sądu.

§ 43

1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje stronom prawo odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia .

2. Sąd Koleżeński Oddziału stosuje kary organizacyjne przewidziane w § 34 statutu.

§ 44

(skreślony)

Rozdział VI

Majątek Korporacji

§ 45

1. Majątek Korporacji stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.

2. Na majątek Korporacji składają się:

1) wpływy ze składek członkowskich,

2) świadczenia finansowe i rzeczowe członków wspierających / osób prawnych /,

3) dochody z własnej działalności gospodarczej,

4) darowizny, spadki i zapisy.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca III kwartału za dany rok kalendarzowy.

§ 46

1. Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i pozamajątkowych Korporacji oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są łącznie dwa podpisy, spośród osób uprawnionych:

1. Prezesa Zarządu Głównego ,

2. dwóch Wiceprezesów Zarządu Głównego ,

3. Skarbnika Zarządu Głównego.

2. Dla pracowników Korporacji Prezes Zarządu Głównego jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

3. Okresem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Rozdział VII

Biuro Korporacji

§ 47

1. Do prac administracyjno-organizacyjnych tworzy się biuro Korporacji.

2. Biurem Korporacji kieruje dyrektor.

3. Dyrektor biura Korporacji:

1) bierze udział w obradach Zjazdu Korporacji oraz posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym,

2) reprezentuje Korporację w zakresie praw i obowiązków majątkowych stosownie do zakreślonych granic w udzielonym mu pełnomocnictwie przez Zarząd Główny Korporacji,

3) zatrudnia pracowników do pracy w biurze stosownie do przepisów prawa pracy oraz wewnętrznych postanowień i uchwał Zarządu Głównego Korporacji,

4) odpowiada za należyte wykonywanie powierzonych mu zadań, majątek oraz pracę biura.

4. W zależności od potrzeb i możliwości Zarząd Główny może tworzyć Biura Oddziałów Korporacji, działając w porozumieniu z Zarządami Oddziałów na zasadach określonych w ust. 1-3.

Rozdział VIII

Zmiana statutu, rozwiązanie Korporacji, przepisy przejściowe i końcowe

§ 48

Zmiany statutu uchwala Zjazd w sposób i na zasadach określonych w § 24 ust. 5 statutu.

§ 49

Uchwałę w sprawie rozwiązania i likwidacji Korporacji oraz przeznaczeniu jej majątku podejmuje Zjazd w sposób i na zasadach przewidzianych w § 24 ust. 5 statutu.

§ 50

W nieobjętych przepisami niniejszego statutu zagadnieniach mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach”, tekst jednolity, Dziennik Ustaw nr 79, poz. 855 z 2001 roku, z późniejszymi zmianami.

———————————————–

Uwagi: niniejszy statut Korporacji Kominiarzy Polskich ujęty na 12 stronach zawiera 50 paragrafów.

Opole, czerwiec 2012 roku.