O nas

Korporacja Kominiarzy Polskich

Korporacja Kominiarzy Polskich powstała 2 lutego 1991 roku. Jest stowarzyszeniem zawodowym zrzeszającym wyłącznie mistrzów kominiarskich. Działa na rzecz rozwoju techniki kominiarskiej. Współdziała z instytucjami państwowymi, samorządowymi, gospodarczymi i organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania zatruciom i wybuchom gazu, poprawy stanu bezpieczeństwa p. pożarowego, racjonalnego gospodarowania paliwami i ochrony środowiska naturalnego. Korporacja bierze udział w opracowywaniu i wdrażaniu przepisów i norm obowiązujących w branży. Działalność Korporacji nie ogranicza się tylko do Polski. Zarząd współpracuje z zagranicznymi organizacjami kominiarskimi. W ramach tej współpracy członkowie Korporacji byli wielokrotnie w krajach Unii Europejskiej, a także Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Od 1992 roku jest członkiem Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiarskich. Dowodem uznania dla wysokiego poziomu rzemiosła kominiarskiego w Polce jest powierzenie Korporacji Kominiarzy Polskich roli gospodarza Międzynarodowej Konferencji Mistrzów Kominiarskich, odbywającej się w 50 rocznicę powstania Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiarskich (ESCHFOE) w sierpniu 2004 w Krakowie.

Korporacja posiada 17 oddziałów terenowych obejmujących swoim działaniem obszar całego kraju. Prowadzi ogólnopolski rejestr mistrzów kominiarskich uprawnionych do dokonywania badania technicznego przewodów kominowych i wydawania odpowiednich protokółów, ekspertyz i opinii. Jest jedyną organizacją zawodową reprezentującą kominiarstwo w kraju i za granicą. Organizuje szkolenia zarówno krajowe jak i zagraniczne, seminaria i wystawy.

Wydaje czasopismo zawodowe “Kominiarz Polski”, które jest bardzo wysoko oceniana przez fachowców.

Na tym można zakończyć encyklopedyczną informację o Korporacji. Jednak szeroka działalność Korporacji wymaga podkreślenia niektórych osiągnięć. W minionym okresie Zarząd wielokrotnie spotykał się z Przedstawicielami Rządu RP, w tym z Premierem oraz z ugrupowaniami i klubami parlamentarnymi. Efektem tych spotkań są aktualne zapisy w Prawie budowlanym, Ustawie o ochronie przeciwpożarowej i aktach wykonawczych do tych ustaw. Tradycją stały się spotkania Prezydenta Rzeczypospolitej z kominiarzami w okresie świąteczno-noworocznym. Korporacja współpracuje ze służbami Państwowej Straży Pożarnej i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz instytutami naukowymi: Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie, Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie, COBRTI INSTAL, Politechniką Warszawską i Politechniką Poznańską. Była współorganizatorem pierwszej międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej EKO-KOMIN 2001 w Krakowie. Współpracując z Polską Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji systematycznie bierze udział w targach INSTALEXPO. Dużym zainteresowaniem od lat cieszą referaty mistrza kominiarskiego inż. Jana Budzynowskiego wygłaszane podczas różnych seminariów technicznych i naukowych, gdzie prezentowane są najnowsze osiągnięcia techniki kominowej czołowych firm światowych.

Współpracuje ze stowarzyszeniem producentów systemów kominowych “Kominy Polskie”. Wielokrotnie występowała w sprawach bezpieczeństwa użytkowania tych wyrobów. Od 2002 roku Korporacja współpracuje ze Stowarzyszeniem Polska Wentylacja. Członkowie Korporacji bardzo licznie brali udział w organizowanym przez to Stowarzyszenie FORUM WENTYLACJA w Warszawie. Korporacja Kominiarzy Polskich bierze czynny udział w pracach Komisji Problemowych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Z inicjatywy Korporacji Kominiarzy Polskich zostało rozpoczęte opracowywanie cyklu norm kominowych zgodnych ze standardami unijnymi. Przedsięwzięcie to zostało wsparte merytorycznie i finansowo przez czołowe firmy kominowe działające na polskim rynku. Bardzo wielką uwagę skupiono na szkoleniu mistrzów kominiarskich w zakresie nowoczesnych technik odprowadzania spalin. Ponad 300 członków zostało przeszkolonych w ośrodkach szkoleniowych w krajach Unii Europejskiej. Ta często niedostrzegalna praca Korporacji stanowi o tym, że w ciągu ostatnich lat rzemiosło kominiarskie zdobyło nowe doświadczenia, nowe horyzonty i nowe szanse.

Całością prac Korporacji Kominiarzy Polskich kieruje Zarząd Główny.

Od założenia w 1991 roku do 2013 roku Prezesem Zarządu Głównego był Jan Breitscheidel.

W obecnej kadencji skład Zarządu Głównego jest następujący:

Zarząd Główny

w kadencji 2021 – 2025

  1.  Waldemar Drożdżol   –  Prezes
  2.  Jacek Chrzanowski  – Wiceprezes
  3.  Marta Skorupińska- Wiceprezes
  4.  Tadeusz Kurpiel – Skarbnik
  5.  Sławomir Okruch  – Sekretarz
  6.  Piotr Czepiel