SZKOLENIE DLA KOMINIARZY

Stowarzyszenie KOMINY POLSKIE wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem KOMINKÓW organizuje w ramach inicjatywy „3K” (Kominiarz + Komin + Kocioł/ Kominek) cykl  szkoleń techniczno- produktowych, które będą prowadzone
przez producentów kotłów/kominków  w zakresie wymagań stawionych kominom, instalacjom spalinowym i wentylacji  do oferowanych przez nich  na rynku urządzeń grzecznych.
Sygnalizowana  wielokrotnie przez naszych członków i współpracujących z nami mistrzów kominiarskich potrzeba  poznania aktualnej rynkowej oferty urządzeń grzewczych  opalanych drewnem i pelletem drzewnym pod kątem wymagań stawianych instalacji odprowadzania spalin  jest niezbędna dla ich prawidłowego doboru, odbioru  i czyszczenia i kontroli w trakcie użytkowania  .
Zamysłem organizatorów jest przeprowadzenie cyklu szkoleń w formie online   . Pierwszą firmą która zaprosiła nas na szkolenie produktowe jest firma   HAJDUK  Agnieszka i Dariusz Nasińscy Spółka z o.o.
Prezentacja wyrobów firmy (w tym zagadnienia dotyczące instalacji odprowadzania spalin – w załączeniu agenda)  planowana jest na dzień 17 marca 2021 r. o godzinie 10.00 (komunikator ZOOM) .
W trakcie spotkania przewidziana jest możliwość zadawania pytań i merytoryczna dyskusja .
Zapraszam zatem wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu ( w odpowiedzi na niniejszego maila ) z podaniem adresu mailowego , na który zostanie wysłany do Państwa link aktywacyjny uczestnika szkolenia .
Łączę pozdrowienia
Piotr Cembala

AGENDA:

Zagadnienia tematyki szkoleń prowadzonych w ramach inicjatywy „3K” przez  producentów  urządzeń grzewczych spalających drewno i pellet drzewny .

         Przedstawienie oferty produktowej, przez producentów urządzeń opalanych drewnem lub pelletem drzewnym w aspekcie przyłączy do systemów kominowych. 

– opis urządzeń pod kątem charakterystyki użytkowej . Przeznaczenie , moc , sprawność , efekty ekologiczne ( w stosunku do starszych konstrukcji urz. grzewcz. ) ,

zastosowane unikatowe rozwiązania konstrukcyjne  itd. …

– zebranie informacji dotyczących wymiarów zewnętrznych ( wskazanie miejsca , w którym takie informacje się znajdują  i są dostępne  dla projektanta/instalatora ) , gabarytów urządzenia, miejsca przyłącza kominowego, w postaci np.  rysunków z wymienionymi odległościami lub tabel dla danego modelu urządzenia,

– podanie informacji podstawowej o wymogach typu komina ( charakter pracy urządzenia ) – czy wymagany jest komin podciśnieniowy (tradycyjny z naturalnym ciągiem kominowym typ komina N1), czy też producent urządzenia zakłada współprace z kominem nadciśnieniowym wyposażonym w uszczelki (typ komina P1 – w urządzeniu zainstalowano wentylator generujący nadciśnienie użytkowe w przewodzie spalinowym ),

– zwymiarowanie przyłącza kominowego, tulei króćca spalinowego z wymiarem zewnętrznym i wewnętrznym, jeśli to możliwe zobrazowanie na rysunku wraz z tabelą modeli urządzeń,   oraz

– zweryfikowanie opinii dotyczącej celowości połączenia elementów systemu kominowego z urządzeniem grzewczym tak, aby przyłącze nachodziło na króciec spalinowy, czy też wchodziło do wewnątrz króćca, czy istnieje możliwość dostawania się ewentualnego kondensatu na elementy obudowy urządzenia co może powodować wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów w czasie eksploatacji,   

– podanie informacji o ewentualnym kanale zasilającym palenisko w powietrze potrzebne do procesu spalania, czy jest wymagane, w jakich sytuacjach, podanie wielkości przyłącza występującego na urządzeniu z uwzględnieniem grubości ścianki tulei przyłączeniowej, pokazanie na rysunku techniki wymiarowania (wymiar zewnętrzny, wewnętrzny),

– podanie parametrów i zakresu temperatury spalin za urządzeniem grzewczym,

– jeśli to możliwe podanie masowego natężenia spalin dla danej mocy urządzeń,

– podanie zakładanego przez producenta (dla urządzeń podciśnieniowych) parametru podciśnienia w kominie, gwarantującego prawidłowy proces spalania,

– proponowany przez producenta sposób instalacji i oddania do użytkowania –  tj. czy

montażu  ma dokonać wyłącznie licencjonowany/ autoryzowany  instalator , jakie są wymagania dot. wyboru/projektowania instalacji spalinowej , czy konieczny jest „dobór”  kominiarski  i czy ma to wpływ na warunki gwarancji .

– wymagania odnośnie konkretnych rozwiązań konstrukcji systemu odprowadzania spalin . Czy producent posiada własne autoryzowane rozwiązania przewodów spalinowych  , które muszą być stasowane obligatoryjnie w celu uzyskania gwarancji , czy instalator może korzystać z ogólnodostępnych na rynku ofert z zachowaniem określonych w instrukcjach warunków ?

– czy są określone ( np. w instrukcji lub gwarancji ) wymagania dotyczące eksploatacji np. przeglądy okresowe serwisowe  w trakcie użytkowania w tym wymagania i zakres okresowych przeglądów i czyszczeń komina