Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU1)
z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

LINK